За нас

Културно-просветното сдружението „Родна реч“ е самофинансиращо се независимо юридическо лице с нестопанска цел с ограничена отговорност, регистрирано на 5 юли 2017 г. в Кралство Норвегия. То е основано в съответствие със законовите разпоредби, устава и решенията, взети по време на учредителното събрание. Има банкова сметка, самостоятелен баланс, реквизити, печат и прочее.

Учредители на българското неделно училище „Родна реч“ са български граждани, живеещи в Норвегия.

То е вписано в два регистъра – на неправителствените организации с идеална цел и на юридическите лица в Норвегия под № 919257393. Управителният съвет е с председател Ангел Любомиров Спасов (председател и на родителското настоятелство), Николай Александров Вазов (зам.председател) и членове Нели Калоянова Георгиева, Анна Савова и Павлина Иванова, (директор на училището). Предмететът на дейност на сдружението включва следните цели: да съхранява българските традиции и обичаи, да поддържа българското национално самосъзнание и идентичност сред българската общност в Норвегия, да организира курсове за деца и юноши по български език, история, география, култура, етнография и фолклор. Да организира и участва в социални и културни събития.

Преди да бъде регистрирано сдружението  по норвежкото законодателство, от септември 2016 г. училището провежда образователно културно-просветна дейност, като българско неделно училище към посолството на Р България в Осло, Кралство Норвегия.

По късно от началото на тази учебна 2017 г., вече регистрирано по норвежкото законодателство, организацията осъществява своите цели и задачи като българско неделно училище „Родна реч“. Обучението се провежда в град Осло, в наето за тази цел помещение, собственост на българската държава, с подписан договор за безвъзмездно ползване с българското посолство в Осло, пригодено за учебен процес (с дъски за писане, маси и столове, прозорци, офис техника – компютър, телевизор, фотокопирна техника). Сдружението заплаща всички режийни разходи.

Броят на учениците, посещаващи през тази учебна година, е 46. Обучението се извършва в 6 смесени паралелки в неделя, 3 класа (2 паралелки предучилна група и 1 паралелка за деца изучаващи български като чужд занятията се провеждат от 10 ч. до 12 ч.) и 3 класа (1 паралелка I клас, 1 паралелка II клас и 1 паралелка от V-VIII клас от 12.15 ч. до 14.15 ч.). Провеждаме и извънкласна дейност – кръжоци  по „Театрално изкуство“, „Етнографска работилница“ и „Палави крачета“.

Българското неделно училище „Родна реч“ разполага с квалифицирани български преподаватели. Следваме учебната програма на МОН под формата на смесени класове за изучаване на български език и литература, история и география на България на български деца живеещи в чужбина.

Ученици от училището участваха в редица национални и международни конкурси.